Man en Paard Coaching / Very Important Horse

Coaching met Paard als Spiegel - Meer ontspanning, plezier en vrijheid met paarden

Algemene Voorwaarden Very Important Horse / Man en Paard Coaching

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 65931300


Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Very Important Horse / Man en Paard Coaching. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.veryimportanthorse.com en op www.man-en-paard.com en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Very Important Horse / Man en Paard Coaching en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Very Important Horse / Man en Paard Coaching;

1.3. De gedrag- en beroepsregels van Very Important Horse / Man en Paard Coaching maken deel uit van deze voorwaarden. Very Important Horse / Man en Paard Coaching staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coaching- en training trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Very Important Horse / Man en Paard Coaching constant te respecteren;


Artikel 2. AANBIEDINGEN / OFFERTE

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Very Important Horse / Man en Paard Coaching de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de offerte niet is ondertekend gaat Very Important Horse / Man en Paard Coaching er vanuit dat de offerte verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Very Important Horse / Man en Paard Coaching desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits de herroeping geschiedt binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order c.q. opdracht;

2.3. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Very Important Horse / Man en Paard Coaching is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan;

2.4. In prijsbladen of op internet vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, smaken, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Very Important Horse / Man en Paard Coaching niet;

2.5. Very Important Horse / Man en Paard Coaching stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding (regiewerk), materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Man en Paard Coaching bepaalt deze uren in alle redelijkheid echter deze uren zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

2.6. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag (fee): Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;


Artikel 3. GEHEIMHOUDING

3.1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

3.2. Very Important Horse / Man en Paard Coaching zal geen gegevens die door wederpartij aan haar ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, of waarvan Man en Paard Coaching tijdens de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan derden bekend maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of tenzij Man en Paard Coaching daarvoor toestemming heeft verkregen van de wederpartij;

3.3. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Very Important Horse / Man en Paard Coaching en de wederpartij plaatsvinden, worden eveneens als strikt vertrouwelijk beschouwd;


Artikel 4. OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

4.2. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om bepaalde sessies te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Very Important Horse / Man en Paard Coaching de wederpartij hierover tevoren inlichten;

4.3. Een coaching sessie met paard wordt enkel in de buitenlucht gegeven tenzij anders overeengekomen. Bij slecht weer wordt een andere datum overeengekomen of een sessie binnen (zonder paard) gegeven;

4.4. Een paardengedragstraining wordt op een door de wederpartij aan te geven locatie gegeven. Mocht deze locatie bij slecht weer geen mogelijkheden bieden om de training naar een overdekte ruimte te verplaatsen, dan wordt een andere datum overeengekomen;


Artikel 4a. HERROEPINGSRECHT en RETOURZENDEN met MODELFORMULIER

4a.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat het product (trainingsmaterialen) tijdens een training aan de wederpartij is geleverd en wanneer de wederpartij een consument is en mits de verpakking niet verbroken is (herroepingstermijn). Dit recht vervalt indien de producten in gebruik zijn genomen. Bedrijven zijn volgens de Wet Kopen op Afstand 2001 van dit recht uitgesloten. De wederpartij (consument) mag een product binnen vorengenoemde periode van 14 dagen terugsturen;

4a.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de wederpartij middels het modelformulier voor herroeping Very Important Horse / Man en Paard Coaching op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen;

4a.3. Het modelformulier is terug te vinden op www.veryimportanthorse.com en op www.man-en-paard.com en wordt op verzoek toegestuurd per mail.

4a.4. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt, met on-verbroken zegel en/of sealing, in originele verpakking, compleet en met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade binnen 14 dagen na de herroeping aan Very Important Horse / Man en Paard Coaching aanbiedt, dan draagt Very Important Horse / Man en Paard Coaching zorg voor terugbetaling van de betaling aan de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van het product;

4a.5. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de wederpartij;

4a.6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door Very Important Horse / Man en Paard Coaching ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Man en Paard Coaching ten gevolge van de annulering geleden schade;

4a.7. Zaken die een op maat of speciale bestelling betreffen, vallen niet onder de regeling en worden niet teruggenomen;


Artikel 4b HERROEPINGSRECHT (ANNULERING) inschrijving COACHING / TRAINING / CURSUS / WORKSHOP

4b.1. Wederpartij heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat zij zich heeft ingeschreven voor een coaching sessie en/of reeks, gedragstrainingen, cursus en workshops via de webshop. Na het verstrijken van deze 14 dagen is de inschrijving definitief;

4b.2. Afwezigheid van een kandidaat tijdens een coaching / training, cursus of workshop ontheft wederpartij niet van haar betalingsverplichting. Verzuim, ziekte of verhindering geeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de gelden of ontbinding van de overeenkomst;

4b.2. Wanneer door Very Important Horse / Man en Paard Coaching een coaching / training, cursus of workshop wordt verzorgd en een kandidaat verhinderd is om deel te nemen aan een coaching / training of workshop, is vervanging door een andere kandidaat mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een 1 week voor de coaching / training, cursus of workshop wordt aangemeld bij Man en Paard coaching. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd;

4b.3. Een verhinderde kandidaat kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde coaching / training of workshop op een andere datum (indien mogelijk). Bij overboeking worden administratiekosten in rekening gebracht;


Artikel 5. HONORARIUM / PRIJZEN

5.1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke Very Important Horse / Man en Paard Coaching in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW;

5.2. Het honorarium van Very Important Horse / Man en Paard Coaching is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

5.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;

5.4. Facturatie bij coaching kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50%) zulks afhankelijk van de omvang van de opdracht en de bijbehorende aanloopkosten en enkel in overleg;


Artikel 6. BETALING

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur (50 %) en enkel in overleg;

6.2.De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

6.3. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is Very Important Horse / Man en Paard Coaching gerechtigd de werkzaamheden op te schorten. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;

6.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Very Important Horse / Man en Paard Coaching alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;


6.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.


Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. Termijnen in een traject gelden niet als fatale termijnen en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk zijn aanvaard. Bij niet-tijdig nakomen is Very Important Horse / Man en Paard Coaching dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;

7.2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de wederpartij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Very Important Horse / Man en Paard Coaching de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar – na afloop van de genoemde termijn – schriftelijke aangezegde redelijke termijn;

7.3. De genoemde c.q. overeengekomen termijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met een redelijke termijn wanneer:

- er sprake is van vertraging in enige voor de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Very Important Horse / Man en Paard Coaching kan worden toegerekend;

- de wederpartij in één of meer verplichtingen tegen Very Important Horse / Man en Paard Coaching tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

- de wederpartij Very Important Horse / Man en Paard Coaching niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren (zie ook 8.4);


Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Very Important Horse / Man en Paard Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Very Important Horse / Man en Paard Coaching kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;

8.2. De wederpartij is verplicht alle veiligheidsinstructies van Very Important Horse / Man en Paard Coaching op te volgen. In geval van een coaching / training of workshop waarin een of meerdere paarden worden ingezet als spiegel, is wederpartij verplicht zorg te dragen voor passende kleding en schoeisel. In geval van een coaching / training of workshop waarin het gedrag van een paard wordt getraind, is wederpartij naast passende kleding en schoeisel verplicht om een goedgekeurde helm of cap met kenmerk EN1384 te dragen. Bij niet nakoming van de veiligheidsinstructies is Very Important Horse / Man en Paard Coaching niet aansprakelijk;

8.3. Very Important Horse / Man en Paard Coaching is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Very Important Horse / Man en Paard Coaching;

8.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Very Important Horse / Man en Paard Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Very Important Horse / Man en Paard Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Very Important Horse / Man en Paard Coaching zijn verstrekt, heeft Very Important Horse / Man en Paard Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;


Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING

9.1. Very Important Horse / Man en Paard Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Very Important Horse / Man en Paard Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

9.2. Voorts is Very Important Horse / Man en Paard Coaching bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;


Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Schade door toedoen van het paard bij zowel coaching sessies als paardengedragstrainingen vallen onder de dekking van de verzekering van het bewuste paard;

10.2. Voor het overige ; Very Important Horse / Man en Paard Coaching is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. Very Important Horse / Man en Paard Coaching zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Very Important Horse / Man en Paard Coaching is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door Very Important Horse / Man en Paard Coaching namens wederpartij zijn ingeschakeld;

10.3. De aansprakelijkheid van Very Important Horse / Man en Paard Coaching voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de sessie. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Very Important Horse / Man en Paard Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap. Overige aansprakelijkheden zoals schade door toedoen van het paard, vallen onder de verzekering van het paard. De (directe) schade is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

10.4. Wederpartij is gehouden Very Important Horse / Man en Paard Coaching te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van Very Important Horse / Man en Paard Coaching ten behoeve van wederpartij;

10.5. Very Important Horse / Man en Paard Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel tijdens een sessie of voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door Man en Paard Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Very Important Horse / Man en Paard Coaching;

10.6. Very Important Horse / Man en Paard Coaching is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade;


Artikel 11. OVERMACHT

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Very Important Horse / Man en Paard Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Man en Paard Coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Very Important Horse / Man en Paard Coaching worden daaronder begrepen;

11.3. Very Important Horse / Man en Paard Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Man en Paard Coaching haar verplichtingen had moeten nakomen;

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5. Voor zover Very Important Horse / Man en Paard Coaching ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Very Important Horse / Man en Paard Coaching gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 12. RECLAMES / GARANTIE

12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (sessies) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende sessie te worden gemeld aan Very Important Horse / Man en Paard Coaching. Melden kan via de mail op de website man-en-paard.com. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. Very Important Horse / Man en Paard Coaching zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Very Important Horse / Man en Paard Coaching in staat is adequaat te reageren;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal Very Important Horse / Man en Paard Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog verrichten van de sessie niet meer mogelijk of zinvol is, zal Very Important Horse / Man en Paard Coaching te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Reclame is niet mogelijk indien:

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Very Important Horse / Man en Paard Coaching;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Very Important Horse / Man en Paard Coaching (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan;

12.5. Very Important Horse / Man en Paard Coaching garandeert dat alle door Very Important Horse / Man en Paard Coaching geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Very Important Horse / Man en Paard Coaching garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

12.6. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Very Important Horse / Man en Paard Coaching voor het overige in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende 30 dagen na levering;


Artikel 13. NO SHOW / ANNULEREN

13.1. De wederpartij heeft het recht binnen 14 dagen voor aanvang van een sessie deze kosteloos te annuleren;

13.2. Indien binnen 24 uur voor aanvang van een sessie deze wordt geannuleerd zijn alle door Very Important Horse / Man en Paard Coaching ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 20% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Very Important Horse / Man en Paard Coaching ten gevolge van de annulering geleden schade;

13.3. Wanneer de wederpartij helemaal niet komt opdagen, dan dient de wederpartij het volledige cursusbedrag te voldoen vermeerderd voor zoveel nodig met eventuele door Very Important Horse / Man en Paard Coaching ten gevolge van de annulering geleden schade;

13.4. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

13.5. Wanneer een deelnemer (bij bijvoorbeeld een assessment) verhinderd is, is het toegestaan dat de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een vervanger.

13.6. Annuleren van een speciale bestelling via de webwinkel is niet mogelijk;


Artikel 14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Very Important Horse / Man en Paard Coaching behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Very Important Horse / Man en Paard Coaching ter zake rechthebbende is;


Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;


Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

16.1. De vestigingsplaats van Very Important Horse / Man en Paard Coaching is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Very Important Horse / Man en Paard Coaching moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
16.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Very Important Horse / Man en Paard Coaching is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
16.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Very Important Horse / Man en Paard Coaching gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;


Artikel 17. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

17.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

17.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Download hieronder een kopie van de Algemene Voorwaarden